講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

慈禧將咸豐麗妃剁成肉餡:慈禧的后宮歲月

來源:講歷史2017-12-21 18:12:10責編:桂婷人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】咸豐年間有位麗妃,她在野史中也是一個小有名氣的人物。在各種影視劇的演繹中,往往把她和那個日后比她更有名的慈禧太后當成兩種愛憎的代表。只要她們同時出現,就是一對水…

xiánfēngniánjiānyǒuwèifēi,zàishǐzhōngshìxiǎoyǒumíngderén zàizhǒngyǐngshìdeyǎnzhōng,wǎngwǎnghòugèngyǒumíngdetàihòudāngchéngliǎngzhǒngàizēngdedàibiǎo zhīyàomentóngshíchūxiàn,jiùshìduìshuǐhuǒróngdeyuānjiāduìtóu shènzhìfēidebèimiáoxiěchéngshìtàihòuxiào仿fǎnghàndàizhìhàiréndefāng,jiāngshǒujiǎokǎnduàn,fàngjiǔguànzhīnèihàizhì shǐshàngzhēnshídefēishìshímeyàngderénne?zhēnxiàngyǐngshìzhōngsuǒmiáohuìdeyàngma?

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>將</rb><rt>jiāng</rt><rb>咸</rb><rt>xián</rt><rb>豐</rb><rt>fēng</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>剁</rb><rt>duò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>肉</rb><rt>ròu</rt><rb>餡</rb><rt>xiàn</rt>:<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>宮</rb><rt>gōng</rt><rb>歲</rb><rt>suì</rt><rb>月</rb><rt>yuè</rt>

qīngcháoshǐshūqīnggōngdàngànzǎi,xiánfēnghuángqiánhòugòngyǒuhuánghòufēipín19rén,fēi(1837 1890)shìjiùshìzhōng shìzhǔshìqìnghǎizhī,shēngdàoguāngshínián(1837nián)èryuèèrshí,xiánfēngxiǎo6suì,xiǎo2suì,āntóngsuì hòubèiliǎngzhuīfēng,wéihuángguìtàifēi zhuāngjìnghuángguìtàifēi 

xiánfēngyuánnián(1851nián)xuǎnxiù,fēishì()bèixuǎnzhōng,fēngwéiguìrén fēi姿chūzhòng,hěnshòuxiánfēngdehuān xiánfēngnián(1854nián),guìrénhuáiyǒushēnyùnhòubèifēngwéipín,tóngshílánguìrénshìbèifēngwéipín cóngfēngpínzǎideshàngkàn,píndefēngpíndiǎnpínyàowǎnchàduōyuè,shǐliàoshàngméiyǒushuōmíng,zhìjīnérzhī xiánfēngnián(1855nián)yuèchū,pínwéixiánfēngchǎnxiàlehuángzhǎng,sāntiānhòujiùjìnfēngwéifēi,bìnghánglelóngzhòngdefēngfēidiǎn xiánfēngliùnián(1856nián)sānyuèèrshísān,pínshēngxiàlehuángzhǎngzǎichún,hòuláidetóngzhì,dāngtiānjiùjìnshēngwéifēi zhèliǎngréndewèishìqiánhòushēngqiānde,zuìzhōngháishìpíngpíngzuò 

guòzuòwéihòugōngdefēi,zhēngchǒngshìnánmiǎndeshì fēifēitóngshìhuángdefēi,wéilezhēngchǒng,menzhījiānkěndìnghuìyǒumáodùn,jiūjìngzhèzhǒngmáodùndàoshímechéngjiùérzhī shǐliàoshàngzǎi,zàilánguìrénshìguìrénshìbèijìnshēngwéi pín   pín shí,háiyǒuwǎnpínbèijìnshēng,jiùshìshuō,zhēngchǒnghuìzhīshìzhèliǎngréndedòuzhēng guòcóngxiēxiàngláikàn,zuìchūfēishìjiàozhànxiānde shìbiédefēixiānhuáiyùn,shìzhèxiēpínzhōngzuìxiānjìnshēngwéifēide
lìngwàipínzhízhùzàijiàoyuǎndechǔxiùgōng,érxiánfēngwéifēijiēdàoxiángōnghòuyíngdetóngdàotángzhù zhèyàngkànlái,xiánfēngduìfēidechǒngàishíháishìduōfēide guò,lǎotiānhuìzǒngjuànrén,fēidànxiàérdetóngshífēihuáiyùn,dànxiàdequèshìhuángzhǎng,píngguì huíxiàlái,fēifēizhīlepíngshǒu,mendeshēnfènméiyǒushímexuánshū 

xiánfēngnián(1857nián),fēishìzàijìnfēngguìfēi,zhīhòu,dewèiluègāofēiděng měifénggōngzhōngyàn,dōngbiānzhuōshìhuánghòuniǔ祿shì,èrzhuōshìfēipín
西biānzhuōshìguìfēiwǎnpín guìfēishìzuòshànglehòugōngzhōngjǐnhuánghòudeèrjiāo 

zhèshídefēiruòduōbìng,duìguìfēigòuchéngwēixié,shìgèngfànshàngshìwéiyǎnzhōngdìngle 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>將</rb><rt>jiāng</rt><rb>咸</rb><rt>xián</rt><rb>豐</rb><rt>fēng</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>剁</rb><rt>duò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>肉</rb><rt>ròu</rt><rb>餡</rb><rt>xiàn</rt>:<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>宮</rb><rt>gōng</rt><rb>歲</rb><rt>suì</rt><rb>月</rb><rt>yuè</rt>

guāngshíliùnián(1890nián)(shíjīngzhǎngquán)shíyuèshífēibìngshì,xiǎngnián54suì,hòubèizàngqīngdōnglíngdedìnglíngfēiyuánqǐn guāngqīnbài,bìngzhuīfēng zhèzuòfēiyuánqǐndehòuyuànjiànyǒu15zuòbǎodǐng,gòngfènsānpái fēidebǎodǐngwèipáidezhèngzhōngzhīwèi,chùzhèzuòyuánqǐnzuìzūnguìdewèizhì,kànláiduìháishìcuòde lìngwàifēisuǒshēngdehuángzhǎngshìxiánfēngwéideér,shēnshòuliǎnggōngtàihòudeài,fēngwéi róngānlúngōngzhǔ  yàozhīdàofēipínsuǒshēngdeérzhīnéngfēngwéishuògōngzhǔ,zhīyǒuhuánghòusuǒshēngzhīcáinéngfēngwéilúngōngzhǔ,yóujiànduìfēideérbáo duìshǐzhōngchuánshuōfēibèisuǒhàishízàishìzhǎochūgèngkàodezhèng,fēiyīnérbèirénmensuǒguānzhù 

shǐshàngdefēi

kànguòdiànyǐng chuíliántīngzhèng dezhědìngduìdiànyǐngcánhàixiánfēngdelìngfēifēideqíngjiēyìnxiàngshēn zàiyǐngpiànzhōng,fēishìduìqíng 

fēiqiānjiāobǎimèi,néngshàn,shēnshòuxiánfēngdechǒngài,gēnběnfàngzàiyǎn xīnxiǎngyàochéngchǒng fèijìnxīnwǎngshàngdeduìhèn xiánfēnghuánghòu,chénggōngdòngxīnyǒuzhèngbiàn,shíxiànchuíliántīngzhèng,chéngleqīnghuángcháodeshítǒngzhìzhě zàichǎnchúlezhèngzhìduìshǒu,qīngleduìshìhòu,huíguòtóuláizhěngzhìzhēngchǒngdefēi xiàohàndàihòuhàiréndefāng,jiāngfēideshǒujiǎoshùkǎn,zhuāngzàitán,duìjìnzhīnéngshì zhèduànqíngjiē,zàiyǐngpiànzhōngyīnsēnkǒng,jìnjiāngzàochénglebáoguǎēn bàodeèrénxíngxiàng me,shǐshàngshìfǒuzhēnyǒufēizhèyàngrén,deguānzhēndexiàngyǐngpiànmiáohuìdeyàngma?zhēndeyàngcándeshǒuduànhàiguòma?

shǐshūqīnggōngdàngànzǎi,fēishìzhǔshìqìnghǎideér,shì dàoguāngshínián(1837)èryuèèrshíshēng,xiánfēngxiǎo6suì,xiǎo2suì,āntóngsuì xiánfēngyuánnián(1851)cānxuǎnxiùshí,fēitóngbèixuǎnzhōng fēibèifēngwéiguìrén,bèifēngwéilánguìrén xiánfēngèrnián(1852),èrréntóngshígōng xiánfēngnián(1854),fēibèifēngwéipín,bèifēngwéipín xiánfēngnián(1855)yuèchū,fēiwéixiánfēngchǎnxiàlehuángzhǎng,sāntiānhòujiùjìnfēngwéifēi xiánfēngliùnián(1856)sānyuèèrshísān,shēngxiàlehuángzhǎngzǎichún,hòuláidetóngzhì,dāngtiānjiùjìnshēngwéifēi xiánfēnghòudào3yuè,jiùtóngzhìdemíng, fēishìfènghuángkǎoyǒunián,dàngōngzhǔ ,jìnfēngwéihuángguìfēi,yuèguòleguìfēizhè,shēngleliǎng tóngzhìshísānnián(1874)shíyuè,yòujiàngzhǐ,zūnfēnghuángguìfēiwéihuángguìtàifēi,wèijǐnhuángtàihòu 

duōniánlái,fēiruòduōbìng,jīngchángchīyào,guāngshíliùnián(1890)shíyuèshíbìngshì,xiǎngnián54suì hòusāntiān,guāngqīndàojīnguānqiándiànjiǔ háng dejīnguānzànāntiáncūnbìngōng guāngshíjiǔnián(1893)yuèshí,fēijīnguānzàngqīngdōnglíngdedìnglíngfēiyuánqǐn zhèzuòfēiyuánqǐndehòuyuànjiànyǒu15zuòbǎodǐng,gòngfènsānpái fēidebǎodǐngwèipáidezhèngzhōngzhīwèi,chùzhèzuòyuánqǐndezuìzūnguìdewèizhì 

<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>將</rb><rt>jiāng</rt><rb>咸</rb><rt>xián</rt><rb>豐</rb><rt>fēng</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>剁</rb><rt>duò</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>肉</rb><rt>ròu</rt><rb>餡</rb><rt>xiàn</rt>:<rb>慈</rb><rt>cí</rt><rb>禧</rb><rt>xǐ</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>宮</rb><rt>gōng</rt><rb>歲</rb><rt>suì</rt><rb>月</rb><rt>yuè</rt>

fēisuǒshēngdeérshìxiánfēngwéideér,suǒbèishòuxiánfēngzhòngfēipíndeài,tóngzhìjiǔnián(1870)bèifēngwéiróngānlúngōngzhǔ qīngcháozhì:zhīyǒuhuánghòushēngdeércáinéngfēngwéilúngōngzhǔ,fēipínshēngdezhīnéngfēngshuògōngzhǔ ànguīdìng,fēishēngdezhèéryīngfēngshuògōngzhǔ,shìquèfēngwéiróngānlúngōngzhǔ 

shàngshǐshíbiǎomíng,fēijǐnwèishòudàodehài,fǎnérshòudàoledewàiguānzhàoliè,biǎomíngfēideguānshìshífènróngqiàde yóukànlái,jīngchángzhuānhéng yīnhěnmiànshìréndeháiyǒuwēnqíng xiàdemiàn néngshìyīnwéifēiběnrénjiàowēnshùntīnghuà,érqiězàiláoláozhǎngleguójiā hòugōngquánzhīhòu,fēiduìgòuchéngrènwēixié,suǒcáiduìyǒujiā érdànyǒuréndǎngǎndezhǐ,tiāozhàndequánwēi,liúdejiùshìlìngmiànkǒngle zhècóngduìérdetàishàngjiànbān 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

11选五开奖云南